Slapton Ley Aveton Gifford Aveton Gifford Canoeing Dates Canoeing Dates Canoeing Dates Canoeing Dates Slapton Ley Aveton Gifford Slapton Ley Aveton Gifford Devon Wildlife Canadian Lead Page Aveton Gifford The Canteen @ Stokeley Autumn Winter Paddling Aveton Gifford Devon Wildlife Contact Home Page Avveton Gifford Groups Autumn and Winter Paddling in South Devon Canada Canoeing Dates Contact Home Page Canada Contact August Dates Newsletter